DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment de l’deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,  Jamonmania SL , amb CIF B55041750, registered in the commercial register of Castell-Platja d’Aro, province of Girona, d’ara endavant  Jamonmania , en qualitat de titular de la pàgina web  jamonmania.es , amb domicili en C / Can Semí 19, Urb. Can Semí, codi postal 17249 a Castell-Platja d’Aro, Girona, adreça de correu electrònic  jamonmania@jamonmania.es i telèfon (+34) 972 82 85 58, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini  jamonmania.es , assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de  jamonmania.es  atorga la condició d’  Usuari  de  jamonmania.es , bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’  Usuari  no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar  jamonmania.es . Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per  Jamonmania  pot ser diferent en cada moment en què l’  Usuari  accedeixi a l’Portal. Per tant, l’  Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a  jamonmania.es . A través d’  jamonmania.es ,  Jamonmania  facilita l’  Usuari  l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per  Jamonmania  o per tercers autoritzats. L’  Usuari  està obligat i es compromet a utilitzar  jamonmania.es  i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins els Continguts que conformen  jamonmania.es , com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’  Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per  Jamonmania , d’un altre  usuari  o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari). L’  Usuari  s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en  jamonmania.es , com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició de  Usuari  de  jamonmania.es , sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, el  Usuari  no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de  Jamonmania , que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de  Jamonmania  o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

El  Usuari  haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de  jamonmania.es , i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en  jamonmania.es  són propietat de  Jamonmania  o, si s’escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l’ús o accés a l’Portal i / o als Continguts atribueixi a l’  Usuari  dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius i sense que puguin entendre cedits a l’  Usuari , cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de  Jamonmania , o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de  Jamonmania o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de  Jamonmania  o de tercers inclosos en  jamonmania.es  que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE JAMONMANIA.ES

Jamonmania  no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a  jamonmania.es , als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant,  Jamonmania  no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’  Usuari  que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei de portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ. Jamonmania  exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat de l’funcionament de  jamonmania.es  i dels Continguts, a el no compliment de la expectativa d’utilitat que el  USUARI  hauria pogut atribuir a  jamonmania.es  i als Continguts. La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’  Usuari  sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació. Jamonmania  no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, de l’funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni de l’resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’  Usuari , excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’  Usuari  per aquest motiu. L’accés a  jamonmania.es  no implica l’obligació per part de  Jamonmania  de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’  Usuari , en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant,  Jamonmania  no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei de  jamonmania. és , ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’  Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’  Usuari  utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest. La prestació de servei de  jamonmania.es  i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Jamonmania , però, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació de servei de  jamonmania.es  i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible,  Jamonmania  advertirà prèviament l’acabament o suspensió de  jamonmania.es .

QUALITAT DE JAMONMANIA.ES

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de  jamonmania.es ,  Jamonmania  realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Jamonmania  exclou tota responsabilitat per les decisions que el  Usuari  pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de  jamonmania.es . La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de  Jamonmania  a l’  Usuari  realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Girona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.